Vught, Guido Gazellehof. Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven BAAC rapport A-14-0027

In opdracht van Omni Architecten BV heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) te ‘s-Hertogenbosch een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Guido Gezellehof 17 te Vught gemeente Vught.

Het onderzoek nam één dag in beslag en is uitgevoerd op 1 april 2014. Aanleiding tot het onderzoek was de voorgenomen sloop en nieuwbouw binnen het plangebied. Op grond van een bureauonderzoek werd de verwachting uitgesproken dat binnen het plangebied zich resten zouden kunnen bevinden van de circumvallatielinie van het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629. Daarnaast zijn in de directe omgeving van het plangebied aanwijzingen voor bewoning in de Romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd aangetroffen. Op basis van deze gegevens is aan het onbebouwde deel van het plangebied een hoge verwachting toegekend voor archeologische waarden uit het laat-paleolithicum tot en met de middeleeuwen.Het onderzoek heeft aangetoond dat het plangebied zich bevindt op de flank van een dekzandkop of -rug. In het zuidelijke deel van het plangebied bevonden zich de restanten van een veldpodzolbodem wat wijst op natte omstandigheden. Dit deel van het plangebied was oorspronkelijk dan ook lager gelegen dan het noordelijk deel. Op een gegeven moment, op basis van het vondstmateriaal in de 19e eeuw of daarvoor, is door het omspitten van de bodem en ophoging met aangevoerd zand gepoogd ook dit lager gelegen deel van het plangebied geschikt te maken voor gebruik als akker(?).Sporen van de werkzaamheden zijn aangetroffen in de vorm van spitsporen. Naast spitsporen is er alleen een greppel aangetroffen, lopende in noordwest-zuidoostelijke richting. Deze greppel lijkt de spitsporen te oversnijden. De greppel is niet te relateren aan historisch kaartmateriaal. Vermoedelijk gaat het hier om een perceelgreppel of een ontwateringsgreppel. De spitsporen en de greppel zijn niet direct dateerbaar. Het vondstmateriaal uit de akkerlaag boven deze sporen is te dateren in de tweede helft van de 18e of de 19e eeuw. Mogelijk moeten de sporen in verband worden gebracht met de inrichting van het landgoed Ouwerkerk waarvan het plangebied in de late 18e eeuw deel van uitmaakte (zie par.2.3). De op grond van het bureauonderzoek opgestelde verwachting kan op grond van de proefsleuven niet bevestigd worden. Er zijn geen resten gevonden van de circumvallatielinie uit 1629 noch zijn er sporen aangetroffen uit de periode laatpaleolithicum tot en met de middeleeuwen.

Op grond van een waardering volgens de criteria van de KNA 3.3 wordt de vindplaats niet behoudenswaardig geacht. Verder onderzoek levert hoogstwaarschijnlijk geen nadere informatie op. BAAC bv adviseert dan ook geen vervolgonderzoek.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2zn-8xud
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i0mi-um
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i0mi-um
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65327
Provenance
Creator Wal, A. ter (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; Omni Architecten BV
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.289 LON, 51.649 LAT); Noord-Brabant; Vught; Guido Gezellehof 17