Plangebied Steenheuvelsestraat te Leuth, gemeente Ubbergen Een archeologische begeleiding RAAP-rapport 2797

In opdracht van de gemeente Ubbergen heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau tussen 29 augustus en 23 november 2012 een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met de aanleg van twee rioleringen onder de bestaande doorgaande weg (N840) in de dorpskern van Leuth, gemeente Ubbergen. In het oostelijke deel van het plangebied (ten oosten van de Bredestraat) bestond het onderzoek uit een intensieve begeleiding conform protocol opgraven. In het westelijke deel heeft een extensieve begeleiding conform protocol proefsleuven plaatsgevonden.

Bij het onderzoek zijn alleen archeologische resten in de oostelijke helft van het onderzoeksgebied aangetroffen. Deze resten dateren uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd, de Romeinse tijd, de Vroege en Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. De resten uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd, bestaande uit een kuil met scherven aardewerk, wijzen op de nabijheid van een nederzetting uit deze periode. Uit een nog plaatselijk resterende cultuurlaag/fossiele akkerlaag blijkt dat het onderzoeksgebied na de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd grotendeels als bouwland in gebruik is genomen. De meeste sporen in het onderzoeksgebied zijn te kenmerken als vroege nederzettingssporen van de dorpskern Leuth uit de Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Het gaat om twee waterputten, 24 kuilen, zeven greppels/sloten en zes paalkuilen. De aanwezigheid van mogelijke kleiwinningskuilen kan erop wijzen dat in Leuth mogelijk geticheld werd ten behoeve van baksteenproductie. De overige sporen bestaan uit een karrenspoor en een afwateringsput. Deze sporen houden samen met het ophogingspakket verband met de ontwikkeling van de Steenheuvelsestraat en Botsestraat.

De artefacten bestaan uit aardewerk, natuursteen, metaal en bot uit de periode Late Bronstijd-Nieuwe tijd. Het vondstmateriaal bestaat uit vaatwerk, bouwmaterialen, huisraad en gereedschap, munten en dierlijk botmateriaal. De vondsten houden vooral verband met bewoning en de ontwikkeling van de dorpskern van Leuth vanaf de Prehistorie tot in de Nieuwe tijd. Een andere vondstcategorie bestaat uit hoefijzers. Deze houden verband met de ontwikkeling van de doorgaande weg door de dorpskern van Leuth.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zg4-b377
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0dkc-0c
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0dkc-0c
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60128
Provenance
Creator Pronk, E.C. (RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/pdf; image/jpeg; mapinfo / tab; access / mdb
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.989 LON, 51.838 LAT); 40D; Steenheuvelsestraat; Leuth; Ubbergen; Gelderland