Halderberge Oud Gastel Markt 13 Een onderzoek in het historische centrum van Oud Gastel

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft op 11 en 12 september 2017 een Archeologische Begeleiding (conform protocol Inventariserend Veldonderzoek en Archeologische Opgraving) uitgevoerd ten behoeve van de uitbreiding van het kantoor van de firma Doomen & Quist op de locatie Oud Gastel, Markt 13 in de gemeente Halderberge. De Archeologische Begeleiding behelsde het toezicht houden op het uitgraven van een funderingssleuf (80 cm-mv) en het vloergedeelte (25 cm-mv). Het onderzoeksgebied heeft een oppervlakte van ca. 40 m² en was vóór de sloop in gebruik als tuin of achterkoer. Het gebied ligt in het historische centrum van Oud Gastel en wordt begrensd door de Dorpstraat in het westen en Het Hof in het zuiden en oosten. In het noorden wordt het projectgebied begrensd door bebouwing. Tijdens de begeleiding zijn onder de verharding diverse oudere ophogingslagen aangetroffen. Gezien de aanleg van het vlak beperkt was tot de maximale diepte van 80 cm voor het uitgraven van de funderingssleuf, kon de bodemopbouw niet in detail bestudeerd worden. Het vlak kon hierdoor ook niet aangelegd worden tot op de natuurlijke bodem waardoor de onderzoeksvragen niet volledig beantwoord kunnen worden. Met zekerheid kan gezegd worden dat er geen sporen en muurresten werden aangetroffen. Mogelijk bevinden deze zich wel op een dieper niveau en kunnen deze in situ behouden worden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xa3-eava
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:114697
Provenance
Creator Hazen, P
Publisher ADC
Contributor Noord-Brabant;ADC ArcheoProjecten
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Noord-Brabant;ADC ArcheoProjecten
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format pdf;docx;jpeg;mapinfo tab;ms word document 2007;xls;ms access 2003;ascii;ms word document 2003
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-02-20T11:59:59Z