WoON2015: release 1.0 - WoonOnderzoek Nederland 2015

DOI

Onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen.

In het WoON komt informatie over huishoudenssituatie, huidige en gewenste woonsituatie, woonlasten en inkomens samen. Hiervoor werden bijna 63.000 huishoudens ge├źnqueteerd, waarna deze gegevens zijn verrijkt met gegevens van o.a. de Gemeentelijke Basis Administratie- GBA en de Belastingdienst.

BZK ontwikkelde het WoON2015 in samenwerking met CBS. Uitlevering van het WoON-databestand vindt plaats volgens de richtlijnen van het CBS. Daarom is de viercijferige postcode niet opgenomen in dit bestand. Bovendien bevat het WoON te weinig respondenten om betrouwbare analyses te doen op dit lage regionale niveau.

De viercijferige postcode heeft alleen waarde voor het definieren van gebieden op basis van postcodeclusters, of voor het koppelen van extra kenmerken aan het WoON-bestand. Indien hieraan behoefte is kan contact worden opgenomen met BZK (postbus.wooninfo@minbzk.nl), om te overleggen of zij deze clustering of koppeling kunnen uitvoeren.

Daarnaast is de postcode wel toegankelijk on site of via remote access faciliteiten bij het CBS.

Release 1.0 is de eerste versie van het WoON2015-databestand. Op basis van deze versie is de publicatie 'Wonen in beweging' opgesteld. Hierin worden de belangrijkste resultaten uit deze editie van het Woononderzoek weergegeven. Wanneer daar aanleiding toe is zal een een gecorrigeerde of aangevulde versie worden aangeboden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xbt-qc5c
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64220
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ABF Research
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact ABF Research
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .sav (SPSS systemfile);.pdf
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2016-04-04,2016-04,2016-04-07}