Plangebied wegtracé Meerstad nabij Groningen

De boorresultaten van onderhavig karterend booronderzoek bevestigen het beeld zoals dat reeds is verkregen tijdens het verkennend booronderzoek, dat zich ter plaatse van de onderzoekslocatie een door veen en klei afgedekt reliëfrijk dekzandlandschap bevindt. Zowel aan de westzijde als aan de oostzijde van het wegtracé is in de top van het dekzand vermoedelijk een vindplaats aanwezig. Aan de westzijde is namelijk bewerkt vuursteen, kogelpotaardewerk en houtskool aangetroffen (vindplaats 1, zie figuur 4). En aan de oostzijde is in een tweetal boringen respectievelijk verbrand vuursteen en (veel fragmenten) houtskool verzameld (vindplaats 2, zie figuur 4). Opvallend is dat beide vindplaatsen zich op de overgang bevinden van de hoger gelegen zandgronden naar de lager gelegen veen- en kleigronden (zgn. gradiëntzone). Van het fragment kogelpotaardewerk dient te worden opgemerkt dat deze in de E-horizont van het dekzand is aangetroffen, maar dat niet is uit te sluiten dat deze van een hoger (veen)niveau afkomstig is. In boring 750 is een ijzerslak aangetroffen(determinatie dhr. P. v/d Kroft). De datering hiervan is onbekend, waardoor het onduidelijk is of deze duidt op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats of van (sub)recente datum is.

Wat betreft de dekzanddepressie kan gesteld worden dat de vulling van de depressie bestaat uit een 0,35 tot 0,95 m dik kleipakket met daaronder een 0,46 tot 2,35 m dik veenpakket (gemiddelde veendikte 1,05 m). In de helft van de boringen is de onderkant van het veenpakket enigszins gyttjeus. Onder het veen, op een diepte tussen 1,6 en 3,5 m -Mv (3,61 en 5,62 m -NAP), bevindt zich zand (mogelijk dekzand). In de boringen 1, 5, 6, 14, 19 en 20, alle gelegen aan de rand van de depressie waar het dekzand relatief hoog gelegen is, is in het zand een podzol waargenomen. Gezien het feit dat rondom de depressie een podzol in het zand is aangetroffen kan gesteld worden dat het om een geïsoleerde laagte gaat, welke gezien het aanwezige kleipakket onder invloed heeft gestaan van overstromingen. Het is niet geheel uit te sluiten dat de dekzanddepressie een pingoruïne betreft. Gezien het relatief dunne veenpakket, de afwezigheid van een duidelijke gyttjalaag onder het (gytteuze)veen en het mogelijke dekzand dat zich nog onder de depressie bevindt is het echter goed mogelijk dat het een andersoortig fenomeen betreft, bijvoorbeeld een dobbe of uitblazingskom. Gezien de gesloten context lenen ook dergelijke depressies zich voor landschapsreconstructie. Echter, tijdens eerder onderzoek in de directe omgeving is op circa 1 km van de onderhavige dekzanddepressie, een pingoruïne aangetroffen met een dikkere organische vulling (het veenpakket, inclusief gyttjalaag reikt hier tot minimaal 5 m -Mv, het onderliggende zand is niet bereikt). Van de organische vulling zijn monsters genomen voor datering, de onderste monsters dateren uit het laatglaciaal, meer exact het Allerød. De onderkant van de vulling is tijdens het booronderzoek nog niet bereikt, waardoor in de kern nog oudere vullingen aanwezig zullen zijn. Deze pingoruïne kent daarom waarschijnlijk een veel grotere tijdsdiepte dan de depressie in het onderhavige wegtracé en zal meer informatie opleveren over de landschappelijke, paleohydrologische en paleo-ecologische ontwikkeling van de regio rond Middelbert. Hierbij dient tevens te worden opgemerkt dat een groot deel van de vulling van onderhavige depressie bestaat uit klei, waarin zich pollen en zaden zullen bevinden die van elders afkomstig zijn. De vulling van de verderop gelegen pingoruïne bestaat onder de bouwvoor uit onverstoord veen en gyttja en zal niet “vervuild” zijn met materiaal van elders.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-23s-um49
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ug-xbnv
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ug-xbnv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:145068
Provenance
Creator Boekema, Y. (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .csv
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.632 LON, 53.227 LAT); Plangebied wegtracé Meerstad; Groningen; Gemeente Groningen; Provincie Groningen