Plangebied Plesmanlaan, Ontsluitingsweg Biosciencepark, gemeente Leiden Archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek en opgraving, variant archeologische begeleiding

DOI

In opdracht van Heijmans Wegen BV heeft RAAP van 28 januari 2015 tot en met 30 januari 2015 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van het project Ontsluitingsweg Biosciencepark in de gemeente Leiden. Naar aanleiding van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is in een deel van het plangebied tussen 18 en 25 oktober 2016 een opgraving, variant archeologische begeleiding uitgevoerd. Het doel van het proefsleuvenonderzoek was het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein. Hiertoe was het noodzakelijk inzicht te krijgen in de precieze aard en omvang van de vindplaatsen. In het verlengde daarvan is in kaart gebracht wat de consequenties zijn van de onderzoeksresultaten voor de verdere planvorming in het plangebied. Zijn de archeologische vindplaatsen behoudenswaardig, en, zo ja, kunnen ze behouden blijven of dienen ze te worden opgegraven? Dergelijke behoudenswaardige resten waren aanwezig. Het doel van de aansluitende archeologische begeleiding was behoud ex-situ van de behoudenswaardige vindplaats Verspreid over het plangebied zijn verschillende archeologische resten aangetroffen. Het gaat om een greppelsysteem uit de periode 1200-1250. Op één van de kavels is een deel van een (bij)gebouw aangetroffen uit dezelfde periode. Het middeleeuwse greppelsysteem wordt oversneden door een greppelsysteem uit de 17e tot 18e eeuw, dat overeenkomt met de verkaveling zoals die op de kadastrale minuut zichtbaar is. Op basis van de waardering van de aangetroffen resten, waarbij is gekeken naar zowel de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats, werd geconcludeerd dat het gaat om een behoudenswaardige vindplaats. Om die reden is het onderzoek uitgebreid met een archeologische begeleiding waarbij beide greppelsystemen over een groter oppervlak zijn blootgelegd en ook het genoemde bijgebouw is aangetroffen. Door middel van dit onderzoek zijn de archeologische resten binnen het plangebied reeds ex situ behouden. Bovendien zijn de geplande werkzaamheden reeds afgerond. Het uitvoeren van vervolgonderzoek is om die reden niet noodzakelijk. Wel dient, waar sprake is van een onverstoorde ondergrond, rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van behoudenswaardige archeologische resten uit de Late Middeleeuwen in de ondergrond.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zaq-vuzf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:115022
Provenance
Creator Groot, R.W. de
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2018-12-19T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2018-12-20T11:59:59Z