Plangebied Hoge der A te Groningen

DOI

In het plangebied heeft een archeologische begeleiding plaatsgevonden behoeve van het plaatsen en verwijderen van rioolkolken. Voorafgaande aan de archeologische begeleiding is er door de aannemer een vlak aangelegd in de puinbaan direct onder de voormalige wegverharding. Er zijn vijf werkputten aangelegd met een maximale diepte van 70 cm onder dit vlak. Er zijn geen grondsporen of resten van structuren aangetroffen. De vondsten bestaan uit drie scherven aardewerk, vier fragmenten van pijpenstelen, een stuk leisteen en acht stuks botmateriaal. Het betreft stadsafval dat afkomstig is uit de top van de ophopingslaag. Het vondstmateriaal is goed geconserveerd en is voor zover dateerbaar afkomstig uit de nieuwe tijd (16-18e eeuw).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xaf-6f85
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-za-me3n
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186166
Provenance
Creator Mendelts, J.P. (RAAP BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/msword; image/jpeg; .mdb; .shp; application/x-cmdi+xml
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.559 LON, 53.218 LAT); Netherlands