Hengelo, Zelhemseweg 26-28, Gemeente Hengelo (GLD): Een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (BO en IVO-O) Salisbury Archeologisch Rapport 212

DOI

Een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend booronderzoek aan plangebied de Zelhemseweg 26-28 te Hengelo (GLD). In het plangebied is momenteel een bedrijfswoning aanwezig. Deze zal worden gesloopt, en in het plangebied is een bedrijfshal gepland.

Op basis van het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat in het plangebied een middelhoge verwachting geld voor de periode Paleolithicum – Neolithicum. Uit onderzoek uit de omgeving blijkt dat er wel wat vuursteen wordt aangetroffen, maar niet op grote schaal. De aanwezigheid van het esdek duidt op een afgedekt prehistorisch niveau. Resten uit het Paleolithicum en Mesolithicum bestaan met name uit vuursteenverspreidingen. Door de nomadische levensstijl worden meer permanente structuren (huizen, spiekers, waterputten) niet verwacht. Deze resten doen pas vanaf het Neolithicum hun intrede, wanneer het gemengde boerenbedrijf op komt zetten.

De verwachting voor resten uit de Bronstijd-IJzertijd is hoog. Op 100 meter afstand van het plangebied is een nederzetting uit de Late Bronstijd -Late IJzertijd aangetroffen, met een grafveld wat de gehele IJzertijd in gebruik is geweest. Deze resten zijn afgedekt door een esdek, wat in de Middeleeuwen is opgeworpen. Uit onderzoek op de nabije vindplaats blijkt dat na de IJzertijd het gebied verlaten is, waarna rond 800-850 mensen het gebied weer introkken. De verwachting voor resten uit de Middeleeuwen is hierom ook hoog. Resten uit deze periodes bestaan uit boerenerven met boerderijen, schuren, spiekers, putten, afvalkuilen, erfinrichtingsstructuren, en grafvelden.

Op basis van historisch kaartmateriaal is de verwachting op resten uit de Nieuwe tijd laag. Het gebied is tot 1968 onbebouwd gebleven. Mede hierom is de verwachting op resten uit eerdere perioden ook hoog.

De archeologische verwachting dient te worden getoetst door middel van het uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase). Hierbij worden 6 edelmanboringen per hectare gezet. Vind¬plaatsen uit de periode Paleolithicum-Romeinse tijd worden in de top van de pleistocene afzettingen verwacht, onder het esdek. Resten uit de Middeleeuwen worden in of op het esdek verwacht.

In het plangebied zijn 6 boringen gezet, verdeeld over het plangebied. De boringen zijn gezet met een edelman met een diameter van 7 cm. De boringen zijn uitgelegd en gefotografeerd en beschreven volgens de ASB, en doorzocht op de aanwezigheid van indicatoren.

Uit het booronderzoek blijkt dat het esdek, met het daaronder intact aanwezige podzolprofiel inderdaad aanwezig is. Uit de zeefmonsters blijkt dat er zowel recent materiaal als prehistorisch aardewerk aanwezig is.

Op basis van de resultaten van het hier gerapporteerde onderzoek is de kans groot dat er een vindplaats aanwezig is in het plangebied. Op basis van de beschikbare informatie zijn er meerdere opties mogelijk. Aangezien een precieze funderingsdiepte tot op heden nog onbekend is worden er in dit rapport meerdere mogelijkheden beschreven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xgm-hm2r
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120860
Provenance
Creator Vries, N. de
Publisher Salisbury Archeologie bv
Contributor Salisbury Archeologie bv
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Salisbury Archeologie bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-02-26T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-03-12T11:59:59Z