Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek – verkennende fase Bartokstraat, Haaksbergen gemeente Haaksbergen (OV). Laagland Archeologie Rapport 78

DOI

Laagland Archeologie heeft in mei-juni 2017 een bureauonderzoek en een inventariserend booronderzoek – verkennende fase uitgevoerd aan de Bartokstraat te Haaksbergen. Het onderzoek vond plaats in verband met de ruimtelijke procedure vanwege het voornemen het huidige schoolgebouw te slopen ten gunste van nieuwbouw. De invulling van de nieuwbouwplannen is op dit moment nog niet bekend. Het bureauonderzoek had tot doel een archeologisch verwachtingsmodel op te stellen. Dit verwachtingsmodel is getoetst en aangevuld door middel van een verkennend booronderzoek.

Het plangebied ligt in een zone met dekzandwelvingen. Op de bodemkaart en geomorfologische kaart is het terrein niet gekarteerd. In het plan- en onderzoeksgebied zijn geen bekende archeologische waarden geregistreerd. In de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn resten uit de late middeleeuwen – nieuwe tijd aangetroffen. Uit het booronderzoek blijkt dat de bodem tot in de C-horizont is verstoord. De kans dat het terrein hierdoor nog archeologische resten met een intacte archeologische context bevat wordt zeer klein geacht. Daarom wordt geadviseerd geen archeologisch vervolgonderzoek in het plangebied uit te voeren. De implementatie van dit advies is in handen van de bevoegde overheid, de gemeente Haaksbergen. De gemeente wordt hierin vertegenwoordigd door haar deskundige, drs. A. Vissinga van Het Oversticht (regio-archeoloog). Mochten bij graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische resten worden aangetroffen, dan geldt conform de Ergoedwet (art. 5.10) een meldingsplicht. Dit kan bij de gemeente of haar regio-archeoloog.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xju-364f
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:129871
Provenance
Creator Brouwer, E.W.
Publisher Laagland Archeologie
Contributor Laagland Archeologie
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Laagland Archeologie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-06-22T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-07-08T11:59:59Z