Rucphen Sint Willebrord Vijverstraat Booronderzoek Hoek Vijverstraat – Pastoor Bastiaansensingel in Sint Willebrord (gemeente Willebrord) Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek Hoek Vijverstraat – Pastoor Bastiaansensingel in Sint Willebrord (gemeente Willebrord) Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek Hoek Vijverstraat – Pastoor Bastiaansensingel in Sint Willebrord (gemeente Willebrord) Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

DOI

ADC ArcheoProjecten heeft in oktober 2015 een bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op de locatie hoek Vijverstraat – Pastoor Bastiaansensingel in Sint Willebrord (gemeente Rucphen). Aanleiding is de voorgenomen bouw van twee appartementcomplexen en de aanleg van een parkeerplaats. Op basis van het bureauonderzoek wordt duidelijk dat het plangebied gelegen is op een dekzandplateau aan de rand van een voormalig veenontginningsgebied. Op grond van de bodemopbouw en de geologische ontwikkeling van het gebied kunnen archeologische resten voorkomen vanaf de vroege prehistorie. Ook resten uit latere perioden zijn mogelijk aanwezig. De kans op resten vanaf de Midden IJzertijd is echter betrekkelijk klein. Dit is ingegeven door de sterke vernatting van het landschap in deze periode. Eventuele grondsporen zullen het beste zichtbaar zijn in het bovenste deel van het dekzand (C-horizont). Teneinde deze verwachting te toetsen en aan te vullen werd in het plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat in het plangebied vanaf gemiddeld 80 cm en dieper de C-horizont, oftewel het moedermateriaal, van het dekzand is aangeboord. In de boringen 2 t/m 5 is de overgangshorizont (BC-horizont) van de B- naar een C-horizont waargenomen; alleen in boring 5 is nog een deel van de B-horizont intact. Het dekzand wordt gaat met een scherpe grens over naar een 15 tot 30 cm dik plaggendek, dat sporadisch baksteenfragmenten, vlekken en uitgeloogde zandkorrels bevat. Dit dek is ontstaan door agrarische grondbewerking (ploegen en bemesting), vermoedelijk in de Nieuwe tijd. Het plaggendek wordt afgedekt door een laag ophoogzand, die vervolgens overgaat naar de bouwvoor. Gezien de geringe dikte van het plaggendek (15-30 cm) is de kans reëel dat het deels door recente werkzaamheden, zoals de inrichting als parkeerplaats, is afgetopt. Op basis van de dikte van de humushoudende bovengrond is in het gebied sprake van een afgetopte laarpodzolgrond. Het bodemprofiel wijst uit dat het potentieel archeologisch niveau, de top van het dekzand, nog gedeeltelijk intact is. Een eventueel aanwezig vondstniveau zal opgenomen zijn in de basis van het plaggendek. Op grond van de verwachting voor resten uit de periode Mesolithicum – Midden IJzertijd adviseert ADC ArcheoProjecten een karterend inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P) uit te voeren. Doel van het onderzoek is het terrein systematisch onderzoeken op de aanwezigheid van vondsten en/of sporen. De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een door de bevoegde overheid goed te keuren Programma van Eisen (PvE). Wij wijzen u erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit neemt. De mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ons opgestelde advies.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zah-qbu6
Related Identifier 10.17026/dans-zcj-fp66;10.17026/dans-x7k-v2j2;10.17026/dans-x7p-6q7h;10.17026/dans-24s-dwhs;10.17026/dans-xj5-bcty
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:62337
Provenance
Creator Rooij, J.A.G. van
Publisher ADC ArcheoProjecten
Contributor ADC ArcheoProjecten;Huizer, J.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact ADC ArcheoProjecten;Huizer, J.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2015-09-24,2017-01-31,2019-01-01}