Registratie, uitstroom en bestemming schoolverlaters VO-Monitor 2007

Databestand n.a.v. schoolverlatersenquête onder de gediplomeerde uitstroom van het AVO/VMBO (meetjaar 2007).

VO-MONITOR:
De VO-Monitor is gericht op schoolverlaters van het algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) en het voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De financiering ligt thans bij OCW, SZW, LNV, de provincies en de deelnemende onderwijsinstellingen. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht. De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Voor schoolverlaters van HAVO en VWO ligt het accent op de doorstroom naar vervolgonderwijs, waarbij vooral de aansluiting met het hoger onderwijs aan bod komt. Bij VMBO wordt vooral het bereiken van een startkwalificatie belicht alsmede de doorstroom naar de arbeidsmarkt.

ONDERWIJSINSTELLINGEN:
Een van de doelstellingen van de VO-Monitor is het beschikbaar maken van voor individuele onderwijsinstellingen bruikbare informatie over schoolverlaters. De rapporten die de deelnemende onderwijsinstellingen ontvangen over hun ‘eigen’ schoolverlaters vervullen een belangrijke functie als instrument voor kwaliteitszorg, met name voor het vaststellen van het extern rendement van opleidingen. Onderwijsinstellingen nemen op vrijwillige basis en tegen betaling deel aan het onderzoek. In ruil daarvoor ontvangen ze een vertrouwelijk instellingsrapport. De productie van deze instellingsrapporten ligt bij DESAN Research Solutions, dat al het veldwerk van het onderzoek verricht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zrg-fny2
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ljf-rad
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35668
Provenance
Creator Research Centre for Education and the Labour Market – ROA, Maastricht University
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Research Centre for Education and the Labour Market
Publication Year 2008
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS 15.0; Adobe Reader 8
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland