Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase: 2e Weteringsewal 35 te Elst

DOI

Het onderzoek is uitgevoerd voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een woning.

De bodemopbouw zoals die is aangetroffen, komt overeen met de verwachting. Namelijk een afdekkende laag komklei met daaronder oeverafzettingen van de stroomgordel van Homoet-Kamp. In de top van de oeverafzettingen is vanaf 80 – 85 cm beneden maaiveld mogelijk een humeuze bodemhorizont ontwikkeld wat aangeeft dat de locatie een geschikte bewoningslocatie kan zijn geweest. Op dit niveau zijn echter geen archeologische indicatoren gevonden die wijzen op antropogene invloed. De zandige oeverafzettingen liggen hier echter wel enkele decimeters dieper dan op de bekende vindplaatsen ten noordwesten van het plangebied het geval is. Hieruit kan worden afgeleid dat het plangebied relatief laag op de oeverwal heeft gelegen en mogelijk een minder aantrekkelijke bewoningslocatie heeft gevormd. Binnen het plangebied zijn geen archeologische laag en/of archeologische indicatoren gevonden die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. De kans dat een nederzettingsterrein aanwezig is, wordt op basis hiervan klein geacht. Vondstarme vindplaatsen zoals de off-site van een nederzettingsterrein of begravingen zijn niet goed op te sporen met een booronderzoek maar binnen het plangebied bestaat hier geen concrete verwachting voor. Op basis van deze resultaten is geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x9e-9kqk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67010
Provenance
Creator Koeman, S.M.
Publisher Archeodienst BV
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2015-05-12T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2016-11-08T11:59:59Z