Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het noordwestelijk deel van het waterbergingsproject Parklaanstrook te Culemborg Zuidnederlandse Archeologische Notities 236

Op maandag 10 mei 2010 heeft, in opdracht van de gemeente Culemborg, archeologisch onderzoek plaatsgevonden op het noordwestelijk deel van het waterbergingsproject Parklaanstrook in de gemeente Culemborg. Aanleiding voor dit onderzoek is de geplande nieuwbouw op deze locatie en de hiermee gepaard gaande bodemroerende activiteiten. Eventuele aanwezige archeologische waarden op dit terrein zullen hierdoor verstoord raken. Het onderzoek betrof een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p). Conform de bepalingen in het PvE zijn tijdens het onderzoek, verspreid over het terrein, 2 putten aangelegd. Een optionele derde put is in overleg met het bevoegd gezag niet aangelegd omdat in put 1 of 2 geen archeologische waarden zijn aangetroffen. In totaal is er een oppervlakte van 252 m2 vlakdekkend onderzocht. Gezien het feit dat er tijdens het onderzoek geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen en ook de landschappelijke omstandigheden ter plaatse grotendeels ongunstig waren voor bewoning, wordt geadviseerd dit terrein vrij te geven voor ontwikkeling.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x98-vaxt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bj-npdz
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bj-npdz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:77165
Provenance
Creator Langeveld, M. (VUhbs archeologie)
Publisher VUhbs archeologie
Contributor VUhbs archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.240 LON, 51.956 LAT); Noordwestelijk deel van het waterbergingsproject Parklaanstrook; Culemborg; Gemeente Culemborg; Gelderland