Registratie, uitstroom en bestemming schoolverlaters VO-Monitor 2008

DOI

Databestand n.a.v. schoolverlatersenquête onder de gediplomeerde uitstroom van het AVO/VMBO, meetjaar 2008.
De VO-Monitor is gericht op schoolverlaters van het algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) en het voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. De financiering ligt thans bij OCW, SZW, LNV, de provincies en de deelnemende onderwijsinstellingen. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht. De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Voor schoolverlaters van HAVO en VWO ligt het accent op de doorstroom naar vervolgonderwijs, waarbij vooral de aansluiting met het hoger onderwijs aan bod komt. Bij VMBO wordt vooral het bereiken van een startkwalificatie belicht alsmede de doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x6z-cgtw
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35675
Provenance
Creator Research Centre for Education and the Labour Market – ROA, Maastricht University
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Research Centre for Education and the Labour Market
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact Research Centre for Education and the Labour Market
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Adobe Reader;SPSS 15.0
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2009-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-09-08T11:59:59Z