Molenkamp te Brakel, gemeente Zaltbommel

Synthegra heeft in opdracht van Woonstichting De Kernen een archeologisch bureauonderzoek in combinatie met een karterend booronderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Molenkamp in Brakel. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van circa 12 zorgappartementen. Het veldwerk is uitgevoerd op 9 april 2014.

Archeologische interpretatie veldonderzoek De pleistocene ondergrond is tijdens het veldonderzoek niet aangeboord. De verwachting voor vuursteenvindplaatsen uit het laat-paleolithicum en het mesolithicum blijft daarom onbekend. Aan het plangebied was een lage verwachting toegekend voor archeologische resten uit het neolithicum. Resten uit deze periode werden verwacht op de afzettingen van de stroomgordel van Brakel, waarvan de diepteligging niet bekend was. Tijdens het veldonderzoek zijn vanaf een diepte van 3,4 à 3,6 m beneden maaiveld komafzettingen aangetroffen, die geïnterpreteerd zijn als komafzettingen van de stroomgordel van Brakel. In de komafzettingen zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op een vindplaats uit deze periode. Op grond van de resultaten van het veldwerk blijft dat lage verwachting voor het neolithicum bestaan. Aan het plangebied was een hoge verwachting toegekend voor archeologische resten uit de periode bronstijd tot en met de Romeinse tijd. Resten uit deze periode werden verwacht in en op de oeverafzettingen van de stroomgordel van Gameren, die vanaf circa 1 m beneden maaiveld werden verwacht. Tijdens het veldonderzoek zijn vanaf circa 1,2 à 1,35 m beneden maaiveld oeverafzettingen aangetroffen, die zijn toegeschreven aan de stroomgordel van Gameren. In boring 3 zijn crevasseafzettingen aangetroffen, die gerelateerd zijn aan deze stroomgordel. Zowel in de oeverafzettingen als op de crevasseafzettingen zijn geen indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats. Op grond van deze resultaten wordt de hoge verwachting voor de periode bronstijd tot en met de Romeinse tijd bijgesteld naar laag. Aan het plangebied was een middelhoge verwachting toegekend voor resten van een polderkade uit de middeleeuwen of de nieuwe tijd. In de boringen zijn geen aanwijzingen hiervoor aangetroffen. De middelhoge verwachting voor de middeleeuwen en de nieuwe tijd wordt daarom naar laag bijgesteld.

Aanbeveling Op grond van de resultaten van het onderzoek wordt voor het plangebied geen vervolgonderzoek geadviseerd.

Additional Info

Field Value
Source https://easy.dans.knaw.nl/ui/rest/datasets/easy-dataset:61053
Creator Leuvering, J.H.F.
Discipline Archaeology
Language Dutch
MetaDataAccess http://oai.narcis.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=dans:oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:61053
PublicationYear 2015
Publisher Synthegra bv