Veghel. Evertsenstraat 5-7. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) BAAC-rapport A-16.0196

In opdracht van ISN Veghel Selimiye Moskee heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Evertsenstraat 5-7 te Veghel, gemeente Veghel. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een moskee in het plangebied.

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat de archeologische informatiewaarde van het plangebied gering is. Het grootste deel van het terrein ligt op een dekzandrug. In het noorden van werkput 1 is te zien dat het terrein afloopt richting het beekdal van de Aa. Tijdens het onderzoek zijn, afgezien van een kuil met recent afval, geen sporen aangetroffen. Wel is sprake van een lichte vondstenspreiding die bestaat uit aardewerk, verbrande leem en enkele fragmenten vuursteen. Het aardewerk dateert in het neolithicum, de ijzertijd, Romeinse tijd en de middeleeuwen. De vondstdichtheid is echter te gering om van een vindplaats te kunnen spreken. De aanwezigheid van vondstmateriaal wijst er op dat zich in de omgeving van het onderzoeksterrein wellicht bewoning heeft bevonden. De exacte locatie van een eventuele vindplaats is echter niet bekend. In het geval van een nederzetting moet deze waarschijnlijk wat hoger op de dekzandrug gezocht worden. Het in het plangebied aanwezige aardewerk is hier waarschijnlijk terecht gekomen als afval, of bij de bemesting van het terrein. Het advies van BAAC bv luidt om het betreffende terrein vrij te geven voor verdere ontwikkeling. Hierbij dient met nadruk te worden opgemerkt dat het advies slechts geldt voor het onderzochte deel van het plangebied, en niet voor het gehele plangebied.

Het advies dat op basis van het bureau- en booronderzoek is opgesteld aangaande het westelijk deel van het plangebied blijft onverminderd van kracht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xsq-mhnv
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sbh7-2w
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sbh7-2w
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67079
Provenance
Creator Kimenai, P.P.J. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; ISN Veghel Selimiye Moskee
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.546 LON, 51.608 LAT); Noord-Brabant; Veghel; Evertsenstraat 5-7