Gemeente Giessenlanden. Plangebied Minkeloos 3 en 5 te Hoogblokland. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek (karterende fase) BAAC-rapport V-18.0289

DOI

In opdracht van Kubiek Ruimtelijke Plannen heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied Minkeloos 3 en 5 te Hoogblokland. Aanleiding voor het onderzoek is het plan om een agrarisch perceel her te bestemmen voor woningbouw (bestemmingsplanwijziging). Hiervoor zullen de bestaande agrarische opstallen, met uitzondering van de boerderij aan de Minkeloos 3, worden gesloopt. Er zullen op het perceel Minkeloos 5 twee nieuwe woningen met bijgebouw worden gerealiseerd, waarbij één op ongeveer dezelfde locatie als het huidige gebouw. Ter plaatse van het plangebied heeft reeds onderzoek plaatsgevonden. Het voorgaand onderzoek betrof een bureauonderzoek en verkennend booronderzoek. Destijds is geconcludeerd dat een terp aanwezig is en dat een vervolgonderzoek noodzakelijk is in de vorm van een proefsleuven. Sinds de uitvoering van dat voorgaand onderzoek zijn de contouren van het plangebied gewijzigd. Bovendien heeft het bevoegd gezag te kennen gegeven een karterend booronderzoek te willen. Hierbij dient de terp middels het plaatsen van een kruisraai nader te worden onderzocht. In dat kader is onderhavig onderzoek uitgevoerd.

Op basis van het onderzoek heeft het plangebied landschappelijk gezien een middelhoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden uit het laat paleolithicum en mesolithicum toegekend gekregen. Deze verwachting betreft echter de mogelijk in de diepe ondergrond aanwezige donk. Deze afzettingen bevinden zich binnen het plangebied op circa 6 à 7 m –mv, buiten het bereik van onderhavig onderzoek. Er kan derhalve geen uitspraak worden gedaan of deze verwachting gerechtvaardigd is of niet. Voor de periode laatmesolithicum-vroege middeleeuwen is op basis van het onderzoek een lage verwachting toegekend aan het plangebied, aangezien de omstandigheden binnen het plangebied gedurende deze periode dermate ongunstig waren voor bewoning (te nat) dat het niet waarschijnlijk is dat binnen het plangebied sporen uit deze periode aanwezig zullen zijn. Zelfs toen men het gebied vanaf de volle middeleeuwen ging kolonialiseren bleef wateroverlast een probleem. Vandaar dat men de woonerven ging ophogen, met het ontstaan van woonterpen tot gevolg. Uit het voorgaand onderzoek is gebleken dat binnen het plangebied daadwerkelijk een dergelijke woonterp aanwezig is. Er kon echter geen datering aan de terp worden gegeven gezien het ontbreken van dateerbaar vondstmateriaal. Uit onderhavig onderzoek blijkt dat de terp uit minstens twee fases is opgebouwd. In deze oudste fase van het terplichaam zijn verscheidene dateerbare indicatoren aangetroffen. Op basis van enkele van die vondsten kan worden geconcludeerd dat de terp al aan het einde van de late middeleeuwen/begin nieuwe tijd is aangelegd. Zo is op basis van vondstnr. 6 geconcludeerd dat de terp al in de periode 1350-1450 moet zijn aangelegd (late middeleeuwen B). De hoge verwachting op archeologische resten (nederzettingsresten) uit de late middeleeuwen en nieuwe tijd die in het voorgaand onderzoek aan het terplichaam is toegekend, blijft op basis van onderhavig onderzoek gehandhaafd. Indien planaanpassing geen optie is, wordt voor de gebieden met een hoge verwachting (terp) en waar bodemverstorende activiteiten gaan plaatsvinden een vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuven-onderzoek geadviseerd. Indien de bestaande gebouwen tot onder maaiveld worden gesloopt, dient de sloop archeologisch begeleid te worden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xu6-5krs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:117148
Provenance
Creator Putten, M.J. van
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Kubiek Ruimtelijke Plannen;BAAC bv
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Kubiek Ruimtelijke Plannen;BAAC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .ods;xls;image/jpeg;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2019-02-08T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-02-13T11:59:59Z