Archeologisch bureauonderzoek ter plaatse van Boekhorsterweg 17 te Oosterwolde, gemeente Ooststellingwerf (FR)

DOI

Wegens de lage archeologische verwachting van het gebied en de hoge kans op de aanwezigheid van een al verstoorde bodemopbouw, adviseert MUG Ingenieursbureau geen vervolgonderzoek uit te voeren. Het onderzoeks-gebied ligt in een landschappelijk minder aantrekkelijke zone. De vondsten in de omgeving concentreren zich richting de beekdalen en in de hogere landschappelijke delen. Historische bebouwing is niet bekend. Naar verwachting is de bodem vrij sterk verstoord door de inmiddels gesloopte moderne bebouwing en het historisch gebruik als bos. Het gebied heeft geen dubbelbestemming Archeologie op het bestemmingsplan en valt buiten de beheersmaatregel die verwijst naar de FAMKE, voor gebieden die zijn aangemerkt met ‘streven naar behoud’ of ‘vuursteenvindplaats’. Dit geldt niet voor het onderzoeksgebied, het gebied heeft een lage verwachting en hoge vrijstellingsgrens op de FAMKE. Voor het gebied is geen nader onderzoek nodig.

Het bevoegd gezag, gemeente Ooststellingwerf, onderschrijft dit advies.

Het voorliggende onderzoek is met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Indien onverhoopt toch archeologische waarden aanwezig blijken te zijn binnen de vrijgegeven gebieden, wijzen wij op de wettelijke meldingsplicht hiervan (artikel 5.10 van de Erfgoedwet) om het documenteren van toevalsvondsten te garanderen: “Degene die anders dan bij het verrichten van opgravingen een vondst doet waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs moet vermoeden dat het een archeologische vondst betreft, meldt dit zo spoedig mogelijk bij onze minister”. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in casu de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (vondstmelding via Archis). De melding kan ook bij de provincie of gemeente gedaan worden (zie colofon voor contactgegevens

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zcu-htyu
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nc-eh8u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186173
Provenance
Creator Krol-Karsten, T.N. Krol-Karsten (MUG Ingenieursbureau)
Publisher MUG Ingenieursbureau
Contributor Krol-Karsten, T.N.; T.N. Krol-Karsten (MUG Ingenieursbureau)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology