Kanaalsloot in ’t Goy, gemeente Houten. Archeologisch vooronderzoek: een verkennend veldonderzoek

DOI

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in augustus 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Kanaalsloot in ’t Goy, gemeente Houten. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie natuurvriendelijke oevers aan te leggen.

Tijdens het veldonderzoek zijn de verwachte oever- (op kom)afzettingen van de Houtense stroomgordel aangetroffen. Voor deze afzettingen gold een hoge tot middelhoge archeologische verwachting voor resten uit het Laat Neolithicum en met name uit de Bronstijd en latere perioden. Uit het veldonderzoek blijkt dat de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal deze afzettingen voor een groot deel heeft verstoord. Dit geldt vooral voor het westen van het plangebied. De eerste 800 m is aangeven als opgehoogd en het bodemprofiel is tot 2,75 m -Mv verstoord (boringen 30 t/m 44). Bij de volgende 530 m is het bodemprofiel tot circa 1,5 m -Mv verstoord (boringen 29 t/m 19). Voor dit deel van het plangebied, tussen boringen 19 en 44, geldt dat de archeologische verwachting op het aantreffen van resten in het kader van de voorgenomen werkzaamheden naar beneden (laag) dient worden bijgesteld. Deze lage verwachting, vanwege het ontbreken van archeologisch relevante lagen, geldt eveneens voor het meest oostelijk deel van het plangebied (de zone vanaf boring 1 tot boring 3). Vanaf boring 18 t/m boring 3, over een lengte van circa 730 m, is de bodem minder diep verstoord. Vanaf circa 0,35 cm -Mv is hier de bodemopbouw intact. In dit deel van het plangebied zijn binnen circa 2 m -Mv intacte (buiten bereik van de geroerde grond) archeologisch relevante lagen aangetroffen. Het betreft oeverafzettingen met op 3 niveaus vegetatiehorizonten (laklagen). Het hoogste voorkomen van de laklagen is circa 0,6 m -Mv (2,5 m +NAP). De hoge tot middelhoge archeologische verwachting dient voor dit deel van het plangebied gehandhaafd te blijven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zv5-tf9w
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:54312
Provenance
Creator Coppens, C.F.H.;Eijk, J.H.M. van
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Contributor Verschoof, W.;Sprangers, J.S.;RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact Verschoof, W.;Sprangers, J.S.;RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format MS Access/dbf;application/msword
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2013-04-22,2012-08-07,2012-08-07,2014-10-17}