Plangebied Oude Kerkstraat 3 te Sauwerd

Tijdens het onderzoek zijn de ondergrondse civiele werkzaamheden archeologisch begeleid. In totaal is hierbij een oppervlakte van bijna 140 m² onderzocht. Verspreid over het onderzoeksgebied zijn verschillende archeologische resten aangetroffen. Het gaat om twee laatmiddeleeuwse ophogingslagen met daaronder een serie kuilen en een waterput, greppel en paalkuil. Op basis van het geschatte ingravingsniveau wordt aangenomen dat al deze grondsporen laatmiddeleeuws of jonger zijn. In de ophogingslagen is veel laatmiddeleeuws kogelpotaardewerk aangetroffen evenals door opspit vermengd geraakt gebruiksaardewerk uit de vroege middeleeuwen en romeinse tijd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z7x-5xcm
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jy-x65y
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jy-x65y
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:183310
Provenance
Creator Popta, Y.T. van (RAAP BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor RAAP BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/msword; image/jpeg; .mdb; .shp
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.531 LON, 53.295 LAT); Netherlands