Plangebied Onshore Substation HKN te Wijk aan Zee, gemeente Beverwijk; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (IVO-O, karterend booronderzoek)

In verband met de mogelijke voorgenomen werkzaamheden in het plangebied, is een inventariserend veldonderzoek (karterend booronderzoek) uitgevoerd. Dit onderzoek was noodzakelijk omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Op basis van het voorgaande bureau- en verkennend onderzoek werd een bodemopbouw verwacht van Jonge Duinen, met daaronder Oude Duinen op Strandzanden, gescheiden door een veenlaag. Het plangebied ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting voor het aantreffen van intacte archeologische resten daterend vanaf de late bronstijd tot en met de vroege middeleeuwen. Tijdens het veldonderzoek is een vergelijkbare bodemopbouw aangetroffen en in het westelijk deelgebied 1 archeologische vindplaatszone aangetroffen. In het oostelijk deelgebied zijn geen archeologisch vindplaatsen aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xrp-ctu4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4h-81vp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:134845
Provenance
Creator Coppens, C.F.H. (RAAP-west)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; .xlsx
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.618 LON, 52.487 LAT)