Zessprong, Best, Gemeente Best Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase

DOI

In opdracht van Croonen Adviseurs is tussen januari en maart 2007 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende fase uitgevoerd in verband met de geplande (her)ontwikkeling van het plangebied de Zessprong in Best, gemeente Best. Het plangebied ligt op de noordflank van een grote dekzandrug en word doorsneden door twee kleinere beekdalen. Voor het plangebied geldt, op grond van de landschappelijke ligging, een middelhoge verwachting voor archeologische waarden. Op de hogere delen binnen het plangebied kunnen resten voorkomen het Mesolithicum tot en met de Nieuwe tijd, terwijl op de lagere delen vooral resten mogen worden verwacht vanaf de Middeleeuwen. Op grond van de aangetroffen archeologische indicatoren mag worden verondersteld dat er binnen het plangebied ten minste archeologische waarden voorkomen uit de periode Middeleeuwen tot en met Nieuwe tijd C. Hoewel er geen directe indicatoren zijn aangetroffen, kunnen met name op de onverstoorde gedeelten van de hoger gelegen terreinen archeologische waarden aanwezig zijn vanaf het Mesolithicum. Vrijwel overal binnen het plangebied zullen eventueel aanwezige archeologische waarden beschermd worden door de aanwezigheid van een esdek. Als er archeologische resten aanwezig zijn in het plangebied dan zullen die zich bevinden onder de humeuze bovenlaag (het esdek) op een diepte van 40 tot 90 cm onder het maaiveld. De bodemopbouw in het plangebied bestaat uit een leempakket van 20 cm tot 2,4 m dik dat bedekt is met een laag dekzand waarin oorspronkelijk een laarpodzolbodem ontwikkeld is. Door de aanwezigheid van een esdek moet de bodem tegenwoordig in de meeste gevallen geclassificeerd worden als zwarte enkeerdgrond. Op verscheidene delen van het plangebied is de bodemopbouw verstoord. deze terreinen staan aangegeven in bijlage 4. In bijlage 8 staat de diepte aangegeven tot waar de bodemopbouw verstoord is. Met name de nu onbebouwde terreinen binnen het plangebied zullen in de toekomst bebouwd worden. Deze terreinen zijn veelal onverstoord, waardoor eventueel aanwezige archeologische waarden door deze nieuwbouw bedreigd worden door alle graafwerkzaamheden die dieper reiken dan ca. 30 cm. Tijdens het veldonderzoek is geconstateerd dat het plangebied op de noordflank van een dekzandrug ligt met in de ondiepe ondergrond een leempakket en aan de oppervlakte vrijwel overal een esdek. Op basis van de resultaten van het Inventariserend Veldonderzoek wordt geadviseerd om vervolgonderzoek uit te laten voeren op die terreinen die niet verstoord zijn (bijlage 4) maar waar in de toekomst nieuwbouw zal plaatsvinden.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xxh-phq2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39863
Provenance
Creator Becker & Van de Graaf;Wilbers, A.
Publisher Becker & Van de Graaf
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2011-06-10,2007-03-19,2011-06-10,2007-03-19}