Nuenen, Nuenen-West, fase 1. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC rapport A-09.0376

Van 21 tot en met 24 juni 2010 is door BAAC bv een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-p) uitgevoerd op het zuidelijk deel (fase 1) van plangebied Nuenen-West te Nuenen. De proefsleuven zijn op twee locaties binnen het plangebied gegraven: het perceel aan Dubbestraat 10 (locatie 1) is middels drie proefsleuven onderzocht, waarna er vijf sleuven zijn aangelegd op het perceel aan Vorsterdijk 16A (locatie 2). In beide locaties werden grote zones bodemverstoringen aangetroffen, waarschijnlijk veroorzaakt door ontginning, zandwinning en/of egalisatie. Toch konden ook grondsporen worden blootgelegd. In locatie 1 bestaan deze uit paalsporen en greppels, mogelijk van een boerderijerf uit de volle middeleeuwen. Locatie 2 bevat sporen die op basis van hun kleur en homogene vulling mogelijk als Romeins of prehistorisch kunnen worden aangeduid. In laatstgenoemde locatie is mogelijk een spieker aangetroffen, maar het aantal sporen dat hier is blootgelegd, doet vermoeden dat zich nog een structuur in deze zone bevindt. Omdat in zowel locatie 1 als locatie 2 een vindplaats is aangetroffen, wordt geadviseerd beide locaties aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xka-m6df
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ilb0-4h
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ilb0-4h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65748
Provenance
Creator Weterings, P.G.H. (BAAC bv)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv; gemeente Nuenen
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; xls
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.519W, 51.461S, 5.530E, 51.468N); Noord-Brabant; Nuenen; Nuenen-west, fase 1