Doorn-Woestduinlaan, vindplaats 2. Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven BAAC rapport A-10.0090

In plangebied Woestduinlaan 87 te Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) werd een uitbreiding van woonzorggelegenheden en bijbehorende infrastructuur gepland, wat tot een bodenverstoring tot 3,5 meter kon leiden. Derhalve onderhavig onderzoek, om eventuele archeologiche sporen veilig te stellen. Een voorgaand onderzoek had twee vindplaatsen opgeleverd. vindplaats 1 in het centrale deel van het plangebied en vindplaats 2 in het zuidoostelijk deel van het plangebied. Vindplaats 1 betrof mogelijk een jacht- en/of verzamelaarskampement uit het laat paleolithicum tot en met het mesolithicum. Ter plaatse van vindplaats 2 werden nederzettingsresten uit de ijzertijd tot en met de Romeinse tijd verwacht. Ook de aanwezigheid van een jachtkampement uit de steentijd werd mogelijk geacht. Het onderhavige vervolgonderzoek richtte zich op het nader uitdiepen van vindplaats 2.

Vindplaats 2 is door middel van vijf proefsleuven onderzocht. Concluderend kan gesteld worden dat de meeste sporen en vondsten zich in de twee noordelijke werkputten, werkput 1 en 3, bevonden. In de overige drie werkputten bevonden zich enkele sporen en vondsten. Mogelijk is de periferie van een noordelijke, in de directe nabijheid van het onderzoeksgebied gelegen, nederzetting aangetroffen. Ambachtelijke- en landbouwactiviteiten werden vaak aan de rand van een nederzetting uitgevoerd. De aangetroffen meiler, die diende voor het vervaardigen van houtskool, zou hier op kunnen wijzen. De productie van houtskool, wat gebruikt kon worden bij metaalbewerking of aardewerkproductie, kon brandgevaar opleveren waardoor veelal gekozen werd voor een locatie aan de uiterste rand van een nederzetting. Helaas kan niet meer achterhaald worden of er inderdaad sprake is van een periferie van een noordelijk gelegen nederzetting aangezien het omliggende terrein door recente bouwwerkzaamheden verstoord is. Daarmee zullen eventueel nog aanwezig antropogene sporen verdwenen zijn.

Vindplaatsen uit de steentijd zijn niet aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-29x-dswz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vb0-8uc
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vb0-8uc
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zst-zyjj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:26122
Provenance
Creator Winter, J. de (BAAC bv)
Publisher BAAC bv, 's-Hertogenbosch
Contributor Kalisvaart, C.C.; BAAC bv; Stichting De Basis
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; image/tiff; Microsoft Excel
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.327W, 52.045S, 5.335E, 52.048N); Utrecht; Utrechtse Heuvelrug; Doorn; Woestduinlaan 87