Plangebied 2P3 FBK Park

In Almere Stad moeten woonvoorzieningen ten behoeve starters worden gerealiseerd. Hiervoor is een reguliere bestemmingsplanprocedure opgestart. Het plangebied loopt ten noorden van de Discuslaan en ten zuiden van het sportpark Fanny Blankers Koen. Het oppervlak van het plangebied is circa 3 ha groot. Ten behoeve aanleg van de woningen zal de bestaande inrichting worden aangepast. In het kader hiervan zal grondverzet plaatsvinden dat tot in de voor de archeologie relevante bodemlagen kan reiken. De bodemingrepen zouden eventueel aanwezige archeologische waarden kunnen verstoren. Bovendien worden eventueel aanwezige archeologische waarden, als gevolg van de bebouwing, onbereikbaar voor onderzoek en cultuurbeleving. Het doel van het bureauonderzoek is een gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel voor het plangebied op te stellen door bekende en te verwachten archeologische waarden en andere voor het onderzoek relevante gegevens te inventariseren. Aan de hand hiervan wordt bepaald of, en wat voor soort, archeologisch vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Additional Info

Field Value
Source https://easy.dans.knaw.nl/ui/rest/datasets/easy-dataset:28342
Creator Berg-Meelis, J.M. van den
Discipline Archaeology
Language Dutch
MetaDataAccess http://oai.narcis.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=dans:oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:28342
PublicationYear 2015
Publisher Bureau Archeologie. Gemeente Almere