Heemskerk de Vlinder IVO, AB en DO Van kwelderklei tot middeleeuwse baksteen. Rapportage van het archeologische onderzoek in plangebied De Vlinder, gemeente Heemskerk

Door Diachron UvA bv zijn uiteindelijk drie veldonderzoeken uitgevoerd. Uit het proefsleuvenonderzoek werd duidelijk dat zich in de westelijke helft nog behoudenswaardige resten bevonden uit de prehistorie en de Late-Middeleeuwen. De laat-middeleeuwse sporen bestonden voornamelijk uit grondwinningskuilen voor het maken van bakstenen. Omdat van deze georganiseerde, laatmiddeleeuwse productie nog weinig bekend is in de regio werd een vervolgonderzoek geadviseerd. Bovendien kon zo een bijdrage worden geleverd aan de geschiedenis van de 13e- en 14e-eeuwse kastelen die binnen de gemeente Heemskerk aanwezig zijn. Daarnaast kon mogelijk meer duidelijkheid verschaft worden over de prehistorische vindplaats. Het advies werd door de gemeente overgenomen. Besloten werd tot het archeologisch begeleiden van aanleg van een rioolsleuf, kort hierop gevolgd door een opgraving van het nog ongestoorde westelijk deel van het plangebied. Vanwege de samenhang in de presentatie en de analyse van de gegevens is in samenspraak met de gemeente besloten de drie afzonderlijke onderzoeken in één rapport te publiceren.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zsa-ms7m
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xz7j-o3
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xz7j-o3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64090
Provenance
Creator Dijkstra, M.F.P. (Diachron UvA bv); Linde-Louvenberg, C.C.W.M. van der (Diachron UvA bv); Steege, B.C. ter (Diachron UvA bv); Straten, K.C.J. van (Diachron UvA bv)
Publisher Diachron UvA bv
Contributor Koster, C.K.; Diachron UvA bv
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/jpeg; access / mdb; excel / xlsx; mapinfo / tab
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.678W, 52.497S, 4.680E, 52.498N); Vlinderlocatie; Heemskerk; Gemeente Heemskerk; Noord-Holland