Veteranen Instituut, IPNV, interview 668

Deze zoon van een melkbezorger moest in november 1947 opkomen voor militaire dienst, bij de Huzaren van Boreel in Amersfoort. Hij werd als tankschutter niet lang daarna uitgezonden naar Indië. Na aankomst te Tandjung Priok gingen ze naar het tweede eskadron vechtwagens KNIL te Poerwokerto, waar ze leerden werken met de Stuart tanks van het KNIL. Met drie tanks gingen ze voorop, vanuit Gombong richting de demarcatielijn bij de tweede politionele actie. Er waren tal van versperringen, zoals bomen op de weg en kapotte bruggen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2bb-wq6r
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-b3l-gzy
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-b3l-gzy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35994
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities
Spatial Coverage Harderwijk; Amersfoort; Batavia; Poerwokerto; Gombong; Poerworedjo; Solo