Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in het plangebied Vroonakker te Diessen, gemeente Hilvarenbeek Zuidnederlandse Archeologische Notities 216

Van maandag 8 tot en met donderdag 11 februari 2010 heeft ACVU-HBS een inventariserend archeologisch onderzoek door middel van proefsleuven (IVO) uitgevoerd in Diessen. Het terrein is voor het grootste deel onverstoord; alleen rond de sleuven 2, 27, 28 en 32 zijn sporen van verstoringen aangetroffen. Binnen het onderzoeksgebied zijn vier vindplaatsen aanwezig: Vindplaats A: sporen uit de IJzertijd in en rondom werkput 4. Vindplaats B: sporen uit de IJzertijd in en rondom werkput 20 en 21. Vindplaats C: Bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen in en rondom werkput 25 en 26. Vindplaats D: Bewoningssporen uit de periode Volle Middeleeuwen-Late Middeleeuwen in en rondom het noordelijke deel van werkput 33. De uitkomst van de waardering verwijst naar behoud van alle vier de vindplaatsen en deze zullen moeten worden ingepast in de huidige besluitvorming (behoud in situ). Indien dit onmogelijk blijkt is behoud ex situ (opgraven) noodzakelijk. De vindplaatsen A en B bestaan uit bewoningssporen uit de late prehistorie. Het is bekend dat in deze periode de bewoning zich op de hogere delen in het landschap concentreerde en een diffuus patroon kende. In de lagere delen van het landschap vindt men vaak geen sporen van bewoning. Gezien het grillige microreliëf van het zuidelijke deel van het plangebied en de lage spoordichtheid van vindplaats A, leid verder onderzoek waarschijnlijk niet tot een toename van kennis. Het zuidelijke deel van het plangebied kan daarom vrijgegeven worden. Vindplaats B is gelegen op de overgang van een hoger naar een lager deel in het landschap en de sporen in werkput 21 lijken deel uit te maken van een huisplattegrond. Hoewel vindplaats B op de grens van het plangebied ligt en waarschijnlijk niet compleet onderzocht kan worden, is het toch aan te raden deze vindplaats te behouden. Wegens de situatie op het centraal gelegen perceel van de noordelijke helft van het plangebied (de moestuinen) konden niet genoeg sleuven aangelegd worden om een duidelijk beeld van de ondergrond ter plaatse te krijgen. Vindplaats D lijkt te bestaan uit ten minste enkele paalkuilen uit de periode Middeleeuwen - Volle Middeleeuwen. Het verdient aanbeveling om, indien vindplaats C nader onderzocht wordt, vindplaats D en het noordelijke deel van de schuttersweide aanvullend te onderzoeken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xc5-894t
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ej-1vrf
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ej-1vrf
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xc8-anmw
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-x9p-6j7v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76971
Provenance
Creator Wesdorp, M. (VUhbs archeologie)
Publisher VUhbs archeologie
Contributor VUhbs archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.165 LON, 51.478 LAT); Woongebied Vroonakker III; gemeente Diessen; Noord-Brabant