Archeologisch onderzoek Beekstraat/Kromme Elleboogsteeg, Arnhem gemeente Arnhem (GD). Laagland Archeologie Rapport 333

DOI

In verband met de nieuwbouw van 40 appartementen heeft Laagland Archeologie in januari 2018 een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Beekstraat/Kromme Elleboogsteeg in de binnenstad van Arnhem. Op basis van voorafgaand bureauonderzoek bestond de verwachting op de aanwezigheid van archeologische resten in minder diep verstoorde delen van de bouwlocatie en zijn drie zones geselecteerd voor archeologisch onderzoek. Daarvan heeft alleen in zone A daadwerkelijk archeologisch onderzoek plaatsgevonden. In beide andere zones was onderzoek niet mogelijk vanwege resp. instortgevaar van belendingen en wateroverlast en niet zinvol omdat het te ontgraven deel van de bodem reeds verstoord bleek. In zone A langs de westelijke tak van de Kromme Elleboogsteeg is in een proefvlak op één meter diepte de aanwezigheid van relevante archeologische resten vastgesteld en in overleg met het bevoegd gezag, de Gemeente Arnhem, direct doorgestart naar een opgraving. Daarbij is op drie niveaus een vlak gedocumenteerd, plaatselijk aangevuld met tussenvlakken. De vraagstelling van het onderzoek is geënt op de onderzoeksagenda van de Gemeente Arnhem en eerder onderzoek in de directe omgeving. Voor de daaruit voortvloeiende onderzoeksvragen wordt verwezen naar paragraaf 2.3. De onderzoeksmethodiek is beschreven in paragraaf 4.1. Ondanks dat de bodem in de onderzochte zone grotendeels verstoord was tot onder de laat- en post-middeleeuwse woonniveaus, zijn bij het onderzoek archeologische resten aangetroffen uit de Volle tot Late Middeleeuwen en de Nieuwe tijd. Daaruit blijkt dat het plangebied deel uitmaakte van een prestedelijke nederzetting uit de 11e/12e eeuw, die ook aan de andere zijde van de Beekstraat is aangetroffen bij onderzoek in het Musiskwartier. Na een bewoningslacune zijn de sporen van deze nederzetting, net als in het Musiskwartier, afgedekt door een bijna één meter dik ophogingspakket met stadscompost dat in korte tijd is opgebracht in de late 14e eeuw. Daarna lijkt het terrein enige tijd onbebouwd gebleven, mogelijk braakliggend of als achtererf in gebruik. In de tweede helft van de 15e eeuw of de vroege 16e eeuw verscheen bebouwing langs de Kromme Elleboogsteeg. Later, mogelijk al rond of kort na 1500 lijkt de bebouwing opgesplitst te zijn in kleinere huizen op kleine percelen. Terwijl van de aanvankelijke bebouwing slechts puinfunderingen gevonden zijn, die lijken te wijzen op het gebruik van baksteenmuurwerk met een dragende houtskeletconstructie, zijn van de opsplitsing de resten van baksteenmuren teruggevonden. De ontwikkelingen in bewoning en bebouwing in het plangebied sluiten aan bij de bevindingen van eerder onderzoek in het Musiskwartier aan de andere zijde van de Beekstraat en de voormalige Jansbeek en wijken af van die in de nabij gelegen Klarestraat.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zam-yx6d
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4d-i34a
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:160191
Provenance
Creator Spitzers, T.A. (Laagland Archeologie); Venne, A.C. van der (Kerament)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Laagland Archeologie
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; image/jpeg; application/msword; application/csv; image/png; application/shp
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.911 LON, 51.981 LAT); Netherlands; Provincie Gelderland; Gemeente Arnhem; Plaats Arnhem; Toponiem Beekstraat / Kromme Elleboogsteeg