Dronten, Spieringweg 2 Gemeente Dronten (FL) Archeologisch bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase Transect-rapport 1099

DOI

In opdracht van DLV Advies uit Uden heeft Transect in november 2016 een archeologisch bureauonderzoek en archeologisch booronderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Spieringweg 2 in Dronten (Flevoland). De aanleiding van het onderzoek vormt de wens om binnen het plangebied de bestaande melkveestal uit te breiden met een jongveestal. Voor deze uitbreiding is een omgevingsvergunning noodzakelijk. Vanuit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bestaat de verplichting om in de benodigde omgevingsvergunning ook rekening te houden met archeologie. Met deze rapportage wordt aan die verplichting voldaan. Op basis van het bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat binnen het plangebied archeologische resten uit de steentijden kunnen worden verwacht, mits er in de top van het dekzand sprake is van een (deels) intacte podzolbodem. Het dekzand wordt, op basis van boringen in de omgeving, binnen het plangebied verwacht tussen 1,25 en 1,6 m -Mv (-5,35 en -5,7 m NAP) . Op basis van het veldonderzoek is vast te stellen dat in het gehele plangebied het archeologisch relevante niveau, de top van het dekzand, verstoord is geraakt door diepploegen of (pre)historische verspoeling tot een diepte van 1,4 tot 2,0 m –Mv (-5,5 tot -6,1 m NAP). Hierom kan de archeologische verwachting voor sporen en vondsten in het plangebied worden vastgesteld als laag.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23w-9nnu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:126924
Provenance
Creator Rap, J
Publisher Transect
Contributor Transect
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Transect
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-02-03T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-13T11:59:59Z