De Laat, gemeente Vlaardingen Archeologisch vooronderzoek: proefsleuvenonderzoek

DOI

In opdracht van de gemeente Vlaardingen heeft RAAP tussen 16 en 18 mei 2018 en op 29 mei 2018 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het kader van het nieuwbouwproject De Laat in de gemeente Vlaardingen.

Het doel van het proefsleuvenonderzoek was het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein. Hiertoe was het noodzakelijk inzicht te krijgen in de precieze aard en omvang van de vindplaats. In het verlengde daarvan is in kaart gebracht wat de consequenties zijn van de onderzoeksresultaten voor de verdere planvorming in het plangebied. Is de archeologische vindplaats behoudenswaardig, en, zo ja, kan deze behouden blijven of dient deze te worden opgegraven?

Tijdens het onderzoek zijn verspreid over het plangebied tien proefsleuven aangelegd met een totaal oppervlak van 1250 m2. Dit komt neer op een dekkingsgraad van circa 8% van het totale plangebied. Vooral in de proefsleuven aan de noordkant van het plangebied zijn verschillende archeologische resten aangetroffen. Het gaat om nederzettingssporen en vroege verkavelingssporen, voornamelijk greppels en kuilen, met bijbehorend vondstmateriaal uit de periode tussen 900 en 1200. Aard van de vindplaats : Nederzetting Diepteligging : Vanaf circa 30 cm –mv (direct onder de bouwvoor) Datering : 10e – 12e eeuw

Op basis van de waardering van de aangetroffen resten, waarbij is gekeken naar zowel de fysieke als de inhoudelijke kwaliteit van de vindplaats, wordt geconcludeerd dat het gaat om een behoudenswaardige vindplaats. Het selectieadvies luidt: opgraven.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-ze8-tryd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:121824
Provenance
Creator Leeuwe, R. de
Publisher RAAP Archeologische Adviesbureau b.v.
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau b.v.
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau b.v.
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format image/jpeg;.xlsx;.jpg;.rtf;.docx;application/rtf;application/msword
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2019-01-22T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-04-03T11:59:59Z