Prive toiletten uit Oppidum Batavorum Opgravingen op de St Josephhof in Nijmegen 2 Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 17 Archeologische Berichten Nijmegen – Rapport 17

DOI

De opgraving op de parkeerplaats St. Josephhof in het centrum van Nijmegen heeft vernieuwende inzichten opgeleverd in de lay-out van dit deel van Oppidum Batavorum, de nederzetting die omstreeks 10 voor Chr. gesticht is voor de huisvesting van de eerste veteranen van de in Germania inferior gelegerde legioenen. 15 percelen zijn (gedeeltelijk) opgegraven. Grote delen van de woonhuizen zijn onderzocht maar dankzij de opgraving hebben we ook zicht gekregen op de indeling van de achtererven. In dit rapport wordt dieper ingegaan op de toiletten uit de Romeinse tijd, meer bepaald uit de periode vanaf de oorsprong van Oppidum Batavorum tot aan het uitbreken van de Bataafse opstand. Tijdens de opgraving zijn 84 beer- en zinkputten en hun infrastructuur (overloopgoten, watervoerende goten en toiletgebouwen) onderzocht. Dit onderzoek heeft niet alleen resultaten opgeleverd met betrekking tot de constructiemethode van beerputten maar ook voor wat betreft de werking van toiletten, zinkputten en riolering, en zelfs tendensen doorheen de tijd.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z8f-mncv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:53863
Provenance
Creator Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten;Heirbaut, E.N.A.
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten;Heirbaut, E.N.A.
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2013-03-14,2010-03-01,2013-03-14}