Johan Anderson: Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis (1756)

DOI

Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. Bevattende zo wel ene bestipte bepaling van de ligging en grote van die Eilanden, als een volledige ontvouwing van hunne inwendige gesteltenis, vuurbrakende Bergen, heete en warme Bronnen enz. een omstandig Bericht van de Vruchten en Kruiden des Lands; van de wilde en tamme Landdieren, Vogelen en Visschen, de Visvangst der Yslanders en hunne onderscheide behandeling, toebereiding en drogen der Visschen, voorts het getal der Inwoonders, hunnen Aart, Levenswyze en Bezigheden, Woningen, Kledingen, Handteering, Arbeid, Veehoedery, Koophandel, Maten en Gewichten, Huwelyks Plechtigheden, Opvoeding hunner Kinderen, Godsdienst, Kerken en Kerkenbestuur, Burgerlyke Regering, Wetten, Strafoeffeningen en wat wyders tot de kennis van een Land vereischt word. Door den Heer Johan Anderson, Doctor der Beide Rechten, en in Leven eerste Burgermeester der vrye Keizerlyke Ryksstad Hamburg. Verrykt met Platen en een nieuwe naauwkeurige Landkaart der ontdekkinge, waar van in dit Werk gesproken word. Uit het Hoogduits vertaalt. Door J.D.J. Waar by gevoegt zyn de Verbeteringen Door den Heer Niels Horrebow, Opgemaakt in zyn tweejarig verblyf op Ysland. Te Amsterdam, By Jan van Dalen, Boekverkoper op de Colveniersburgwal by de Staalstraat. 1756.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zzz-nbse
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:116162
Provenance
Creator Sijs, N van der;Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT;Beelen, H
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Carl von Ossietzky Universität Oldenburg (D);Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT;Beelen, H
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Coverage
Discipline History;Geography;Biology;Linguistics
Temporal Coverage Begin 2018-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-02-12T11:59:59Z