Archeologische proefsleuven en opgraving De Zagerij, Molenweg te Elden (gemeente Arnhem) Antea Group Archeologie 2016/181

Antea Group heeft het plangebied De Zagerij te Elden archeologisch onderzocht. In het kader van de uit te voeren procedure werd in een archeologisch bureauonderzoek en booronderzoek vastgesteld dat zich ter plaatse van de toekomstige nieuwbouwwijk nog resten in de ondergrond bevonden van één of meer behoudenswaardige vindplaatsen.

In eerste instantie zijn middels een proefsleuven enkele gebieden geselecteerd voor een archeologisch vervolgonderzoek. Andere delen van het plangebied werden vrijgegeven voor wat betreft archeologie.

Het archeologisch onderzoek heeft de resten opgeleverd van delen van twee afzonderlijke (achter)erven uit de late dertiende en mogelijk uit de vroege veertiende eeuw. Hoewel daadwerkelijke huisplattegronden ontbreken konden wel de resten aangetoond worden van enkele bijgebouwen, een waterput en diergraven. In vondstaantallen bleek de vindplaats bovengemiddeld te scoren, in conservering van de metaal- en archeobotanische resten bleek de vindplaats een zeer slechte conservering te kennen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xan-9nkr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dwtu-gp
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dwtu-gp
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:71085
Provenance
Creator Koopmanschap, H.J.L.C. (Antea Group)
Publisher Antea Group
Contributor Colijn, J.E.; Antea Group
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf; PDF
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.881 LON, 51.957 LAT); Molenweg; Elden; Gemeente Arnhem; Gelderland