Handel, pastoor Castelijnstraat. Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven.

In opdracht van gemeente Gemert-Bakel werd door BAAC bv te ’s-Hertogenbosch een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd op het plangebied Pastoor Castelijnsstraat in Handel, gemeente Gemert-Bakel. De geplande nieuwbouw vormt een bedreiging voor het potentieel aanwezige bodemarchief. Het onderzoek betrof een plangebied aan de Pastoor Castelijnsstraat op circa 100 m ten noorden van de rooms-katholieke kerk, aan de rand van de bebouwde kom van Handel. Hier werden vijf proefsleuven aangelegd met een totaal oppervlak van 400 m². Het maaiveld bevond zich op circa 21,30 tot 21,70 +NAP. In het plangebied is een circa 25 cm dikke akkerlaag met daarboven een recent ophogingspakket aangegetroffen. Uit het onderzoek bleek dat zich in het onderzoeksgebied, behalve enkele recente sporen, geen archeologische sporen bevinden. Aangezien geen archeologische vindplaats is aangetroffen, worden geen archeologische resten in het plangebied als behoudenswaardig aangemerkt. Behoud in situ of vervolgonderzoek behoort dan ook niet tot de aanbevelingen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z6c-rg4j
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0kd-ppl
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-0kd-ppl
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:34158
Provenance
Creator Veenstra, M.E.; Mark, van der; BAAC BV
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor BAAC bv
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format database/mdb; application/pdf; application/msword; image/jpeg; image/tiff
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.714 LON, 51.581 LAT); 51F; Handel; Gemert-Bakel; Noord-Brabant