Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

In opdracht van het ministerie van OCW is in 2014 een enquête gehouden onder leraren die een masteropleiding volgen. Doel van het onderzoek is om zuivere effecten van de masteropleiding vast te stellen.

Om zicht te krijgen op de effecten van een brede invoering van een masteropleiding voor leraren, laat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek uitvoeren dat een theoretisch (wetenschappelijk) en empirisch (causaal) verband legt tussen de masteropleiding van leraren en de kwaliteit van het onderwijs. In deze nulmeting worden daartoe potentiële effecten geïdentificeerd, een onderzoeksdesign ontworpen en een eerste meting uitgevoerd.

Effecten worden gemeten door uitkomstmaten te vergelijken tussen leraren met en zonder masteropleiding op verschillende momenten in de tijd (verschil-in-verschil meting). De onderzoekspopulatie wordt daarom opgebouwd uit een interventiegroep (leraren die een masteropleiding volgen) en een controlegroep (leraren zonder masteropleiding).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zxk-5rne
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3hdg-dm
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3hdg-dm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:60300
Provenance
Creator SEO Economisch Onderzoek
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Heyma, A.; Berg, E. van den; Sligte, H.W.; Verbeek, F.; Snoek, M.; Funding Agency: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format stata; pdf
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland