Oorlogssporen op de Afsluitdijk IV. Een archeologische begeleiding op de locatie Oostelijke Voorhavendijk en proefsleuvenonderzoek op de locaties Breezanddijk, Robbenplaat, Westelijke Voorhavendijk en Oostelijke Voorhavendijk. Gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân.

DOAF5

In 2006 is vastgesteld dat de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de vereisten voor de veiligheid tegen overstroming vanuit de Waddenzee. Rijkswaterstaat Midden-Nederland heeft daarom het voornemen de Afsluitdijk te versterken. Dat geldt zowel voor de dijk zelf als voor de spuisluizen en de schutsluizen in de dijk bij Den Oever en Kornwerderzand. Voor het geheel aan maatregelen is een zogenaamde ‘oplossingsruimte’ vastgesteld. Deze oplossingsruimte vormt automatisch de grens van het onderzoeksgebied. De exacte aard en plaats van de ingrepen staat op dit moment echter nog niet vast.

Bij ingrepen in de Afsluitdijk kunnen archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog worden verstoord die onderdeel uitmaken van het militaire landschap. Dit gelaagde militair landschap is één van de acht cultuurhistorische kernkwaliteiten van de Afsluitdijk.

Op 15 en 16 april 2015 is op de Oostelijke Voorhavendijk op twee proefsleuflocaties een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met de aanleg van een vispassage. Op 11 t/m 13 mei 2015 is het proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op Breezanddijk, Robbenplaat en de Westelijke Voorhavendijk. Ten slotte zijn op 3 t/m 5 augustus op de Oostelijke Voorhavendijk de proefsleuven gegraven die nog niet bij de begeleiding onderzocht waren.

Van de catalogusnummers 1 en 2 bij Breezanddijk zijn geen resten teruggevonden. In de proefsleuven op Robbenplaat zijn verschillende structuren aangetroffen: kuilen, een schuttersstandplaats, en een weg of splitterbox, gemaakt van hergebruikte betonpalen uit een prikkeldraadversperring. Van de stelling bij de Westelijke Voorhavendijk (cat.nr. 92), bestaande uit drie kuilen, is één kuil van circa 3 bij 3 meter in de proefsleuf aangetroffen. Op de Oostelijke Voorhavendijk zijn ter plaatse van de catalogusnummers 84, 98 en 100 geen resten teruggevonden. Op de overige locaties zijn resten van greppels, mangaten en stellingen aangetroffen. Deze waren echter behoorlijk verstoord.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zkg-udzu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mk-asw8
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mk-asw8
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:158982
Provenance
Creator Molthof, H.M. (RAAP); Wijnen, J.A.T. (RAAP)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/msword; image/jpeg; .rtf; .docx; .xlsx; .jpeg
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.205 LON, 53.021 LAT); Netherlands