Transect-rapport 2029: Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Houten, Snoeksloot 62-64, gemeente Houten (UT)

DOI

In januari 2019 is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op het terrein van de Grote Geer aan de Snoeksloot 62-64 in Houten (gemeente Houten). De aanleiding voor het onderzoek is een bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een omgevingsvergunning die de realisatie van nieuwe woningen in het plangebied mogelijk moet maken. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. Het plangebied ligt op de gemeentelijke beleidskaart in beleidszone categorie 3. Hiervoor geldt dat een archeologisch onderzoek verplicht is bij bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m2 en dieper dan 50 cm -Mv. Binnen het plangebied zijn bodemingrepen gepland met een omvang van 720 m2 en een diepte van minimaal 50 cm -Mv. Dit betekent dat in het kader van de toekomstige planvorming een archeologisch vooronderzoek nodig is.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-z7b-3xxs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:161155
Provenance
Creator Melman, J.G.E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Melman, J.G.E.;J.G.E. Melman (Transect BV)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Contact Melman, J.G.E.;Transect BV;J.G.E. Melman (Transect BV)
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2020-03-25,2019-10-17,2020-03-25}