Het aanzien van het politieke ambt

DOI

Een belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers (zittende raadsleden, wethouders, DB-leden waterschap, AB-leden waterschap, uitgetreden raadsleden en politiek geïnteresseerde burgers).

Van de databestanden zijn zowel anonieme als niet-anonieme versies in de dataset opgenomen (m.u.v. bestand 'oin 150909 bestand burgers.sav’, dit is een anoniem origineel). De anonieme bestanden zijn openbaar en bevatten geen locatiegegevens.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zgw-653d
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jp08-9d
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:63265
Provenance
Creator Van Wijnen, P. (Overheid in Nederland); Hulsen, M.J.H. (Overheid in Nederland)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Aarts, C.W.A.M.; Felling, A.J.A.; Overheid in Nederland
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format sav; pdf
Discipline Various
Spatial Coverage Nederland