Bureauonderzoek en verkennend Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen en proefsleuven in het plangebied Kanaalpark Rosmalense Aa te Rosmalen, gemeente 's-Hertogenbosch Zuidnederlandse Archeologische Notitie 313

In opdracht van de WillemsUnie heeft VUhbs archeologie een archeologisch bureauonderzoek, een verkennend booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Kanaalpark Rosmalense Aa te Rosmalen. Binnen het plangebied is de gemeente voornemens om de Rosmalense Aa te ontwikkelen. Het betreft een meanderende waterloop direct ten oosten van de nieuw aan te leggen Zuid-Willemsvaart. De werkzaamheden die met deze ontwikkeling gepaard gaan zullen de bodem en de eventueel aanwezige archeologische resten verstoren. Conform de Wet op de archeologische monumentenzorg dient het plangebied daarom eerst te worden onderzocht op de aanwezigheid van archeologische waarden. Daartoe is voor de deelgebieden I – III een bureauonderzoek uitgevoerd, waarin een specifiek verwachtingsmodel is opgesteld. Dit verwachtingsmodel is getoetst door middel van een verkennend booronderzoek (deelgebieden I – III). In de deelgebieden waar de kans op het aantreffen van archeologische resten hoog werd geacht, is besloten direct over te gaan tot het graven van proefsleuven (deelgebieden A – E).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xj7-6myz
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4b86-w2
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4b86-w2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69440
Provenance
Creator Hebinck, K.A. (VUhbs archeologie); Hoogendijk, T. (VUhbs archeologie)
Publisher VUhbs archeologie
Contributor VUhbs archeologie
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.346 LON, 51.716 LAT); Rosmalense Aa; Rosmalen; Gemeente s-Hertogenbosch; Provincie Noord-Brabant