Opgraving - variant archeologische begeleiding Poelen Koningshof te Veldhoven Antea Group Archeologie 2017/37

DOI

In maart 2017 heeft Antea Group een opgraving - variant archeologische begeleiding uitgevoerd voor het plangebied 'poelen koningshof' te Vehldhoven. Op circa 200 m naar het westen is in het verleden een laatmiddeleeuwse landweer aangetroffen. Een landweer is een lijnvormige aarden verdedigingswerk, die vooral werden aangelegd in de 14e en 15e eeuw. Er is binnen het plangebied een vindplaats aanwezig. Deze bevindt zich in het zuidelijke gedeelte van de werkput, ter hoogte van de reeds bestaande poel. Het gaat hier niet om bewoningssporen, maar om een viertalgreppels. De conclusie is dat de aangetroffen greppels behoren tot de middeleeuwse landweer, maar omdat er geen aardewerk of ander vondstmateriaal afkomstig is uit de sporen is het moeilijk om de greppels te dateren.

De overige sporen betreffen (sub)recente sporen. Er is geen vondstmateriaal aangetroffen tijdens het onderzoek. Er is een behoud ex situ gerealiseerd van de vindplaats door middel van het onderzoek.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-23p-a4ge
Related Identifier 10.17026/dans-xqz-rcxv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:71082
Provenance
Creator Colijn, J.E.
Publisher Antea Group
Contributor Sophie, G.;Antea Group
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Sophie, G.;Antea Group
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format PDF;application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-05-24T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-05-29T11:59:59Z