De vernietiging en matiging van boetebedingen in huurovereenkomsten ten aanzien van onroerende zaken in de feitenrechtspraak

DOI

Ik onderzoek gepubliceerde uitspraken waarin de feitenrechters de artikelen 6:233 sub a en 94 lid 1 BW toepassen op boetebedingen in huurovereenkomsten ten aanzien van een bedrijfsruimte of een woning.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2bc-u32z
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:73812
Provenance
Creator Wolters, P.T.J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Radboud University
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Radboud University
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format pdf;csv
Coverage
Discipline Various
Temporal Coverage Begin 2017-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-09-12T11:59:59Z