Plangebied De Kade 5 en 7 in St. Nicolaasga, gemeente De Friese Meren; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek RAAP-rapport 4942

DOI

Op de locatie van de voormalige bedrijven De Wolff en Postma wordt het terrein opnieuw ingericht. De hiermee gepaard gaande bodemingrepen zijn mogelijk bedreigend voor eventuele archeologische resten. Ten behoeve van de omgevingsvergunning is daarom op basis van de richtlijnen van de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE; http://www.fryslan.nl/ famke) een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek uitgevoerd. De doelstelling van het onderzoek is het vaststellen van de archeologische waarde van het terrein. Hiertoe is inzicht in de bodemopbouw en de gaafheid ervan van belang.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zds-usgv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69998
Provenance
Creator Hoof, B.I. van
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact RAAP Archeologisch Adviesbureau
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Point 2014-07-01T11:59:59Z