WoON2006: release 1.2 - Woononderzoek Nederland (voor overige partijen)

DOI

VROM onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte, ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen. Voorheen leverden hiervoor twee basisonderzoeken, het WBO en de KWR, de gegevens. Deze onderzoeken zijn samengevoegd in het WoON.

Het bestand is in twee verschillende versies beschikbaar:
- voor overheidsorganisaties en universiteiten voor zover het onderzoek binnen de eerste en de tweede geldstroom betreft;
- voor alle overige partijen.

Dit is de tweede release (1.2) van het bestand. Ten opzichte van de eerste release zijn enkele correcties en uitbreidingen doorgevoerd.

Om de privacy van de respondenten te beschermen is in de commerciele versie de vier-positie postcode, dan wel regionale indelingen die tot de vier-positie postcode herleidbaar zijn, niet beschikbaar, en zijn leeftijden geclusterd naar tienjaarsgroepen. De bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor onderzoek en statistiek ten behoeve van het agenderen en vormgeven van beleid, het volgen van de beleidsuitvoering en het verantwoorden van beleid op de thema's bouwen en wonen.

Voor de nieuwste versie zie het Relation veld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x42-ev92
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:31752
Provenance
Creator Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - VROM
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS Portable
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2005-08,2006-02,2009-11-12}