Haaksbergen, Uitbreiding Transportriool. Archeologische Begeleiding BAAC rapport A-12.0412

DOI

Op 8 tot en met 11 en februari 2013 heeft BAAC bv een archeologische begeleiding uitgevoerd op delen van het tracé van een uitbreiding van een transportriool te Haaksbergen. Er is een riooltracé begeleid van circa 450 meter vanaf de rioolwaterzuiveringsinstallatie richting het zuidoosten. Voor het begin van de archeologische begeleiding is de bovengrond van de circa 7 meter brede sleuf tussen 30 en 50 cm afgegraven. Het vlak werd aangelegd in de B-,BC- of C-horizont. In het vlak werden vijf greppels en een kuil aangetroffen uit de nieuwe tijd. De greppels hebben de fysieke grenzen gevormd tussen verschillende percelen. Er werd geen vondstmateriaal in de greppels aangetroffen die deze sporen kunnen dateren, maar de greppels doorsnijden het esdek waardoor vastgesteld kan worden dat de greppels vanaf de late middeleeuwen dateren. De greppels komen voor een deel overeen met de perceelgrenzen die te zien zijn op het minuutplan uit begin negentiende eeuw. Ook de kuil is aan de hand van de aard en kleur van de vulling in de nieuwe tijd gedateerd. Waarschijnlijk is deze kuil gegraven bij agrarische activiteiten in het plangebied in de nieuwe tijd.

Binnen het plangebied zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond. Het transportriool is geplaatst en daarbij zijn de archeologische sporen gedocumenteerd, opgegraven en daarmee ex-situ behouden. In het plangebied worden daarom geen archeologische waarden meer verwacht. Voor de aangrenzende percelen kan de archeologische verwachting worden bijgesteld naar laag. In het aangrenzende gebied ten zuidoosten van het onderzoeksgebied zal de bodem voor een deel verstoord zijn. In de overige aangrenzende percelen is het plangebied waarschijnlijk te nat voor menselijke bewoning.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x73-nsvh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:67392
Provenance
Creator Kemme, A.W.A.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gemeente Haaksbergen;Mostert, M.;BAAC bv
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;DANS License
Contact Gemeente Haaksbergen;Mostert, M.;BAAC bv
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format Microsoft Excel;application/pdf;application/msword;image/jpeg
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage {2014-04,2014-04-10,2016-11-24}