WBO2002: release 1.0 - WoningBehoefteOnderzoek 2002 (voor overige partijen)

DOI

Het Woningbehoefte Onderzoek (WBO) is een 'opvolger' van de algemene woning- en volkstellingen. Sinds 1964 is om de 4 jaar zo'n onderzoek gehouden. WBO2002 is het laatste onderzoek in deze vorm. In 2006 is het WoON (Woononderzoek Nederland) het WBO opgevolgd met een nieuwe onderzoeksmethode. Het WBO was één van de omvangrijkste steekproefonderzoeken in Nederland. Het geeft inzicht in de samenstelling van huishoudens, de huisvestingssituatie, de woonwensen en het verhuisgedrag. Samen met de Kwalitatieve Woningregistratie (KWR) leverde het WBO de basisinformatie over wonen.

Het WBO heeft analyses mogelijk gemaakt voor beantwoording van beleids- en kamervragen, voor beleidsaanbevelingen en voor de ontwikkeling van nieuw beleid. De 'Nota Mensen, Wensen, Wonen', de beleidsnota uit 2000 over wonen in de 21e eeuw, stoelt op WBO2002-gegevens.

Zie voor meer informatie over het WBO: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningmarkt/woononderzoek

Het bestand is in twee verschillende versies beschikbaar:
- voor overheidsorganisaties en universiteiten voor zover het onderzoek binnen de eerste en de tweede geldstroom betreft;
- voor alle overige partijen.

De bestanden mogen uitsluitend worden gebruikt voor onderzoek en statistiek ten behoeve van het agenderen en vormgeven van beleid, het volgen van de beleidsuitvoering, en het verantwoorden van beleid, op de thema's bouwen en wonen. Het bestand is dan ook slechts beschikbaar voor organisaties en bedrijven die aktief zijn op deze beleidsthema's. Zie de gebruikerscondities voor meer informatie.

Om de privacy van de respondenten te beschermen is in de versie voor overige partijen de vier-positie postcode (dan wel regionale indelingen die tot de vier-positie postcode herleidbaar zijn) niet beschikbaar, en zijn leeftijden geclusterd naar tienjaarsgroepen.

De versie van het bestand (overheid/universiteit dan wel overige partijen) vindt u terug in de titel. Let hierop bij uw aanvraag! Het bestand is niet beschikbaar voor particulieren. Studenten kunnen een aanvraag in laten dienen via stagebegeleider of docent. Aanvragen dienen voorzien te zijn van een geldig email-adres van de aanvragende organisatie.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zpx-ztww
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:33519
Provenance
Creator Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer - VROM
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Ministerie VROM, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS Portable
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2002-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2009-11-12T11:59:59Z