Emancipatie-opinies 2012 - EMOP 2012 v1

DOI

De Emancipatiemonitor 2012 geeft een beeld van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen is de positie van vrouwen en mannen in kaart gebracht. De meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en veiligheid worden gepresenteerd. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op de positie van jonge vrouwen en mannen. Ook zijn er thematische verdiepingen over laagopgeleide vrouwen, flexibel werken, de taakverdeling tussen partners, emancipatiegezindheid van leidinggevenden en de achtergronden van onveiligheidsgevoelens van vrouwen.

Het onderzoek is opgezet als een kwantitatief onderzoek bestaande uit een telefonische voorselectie en een online/schriftelijk hoofdonderzoek. Met de monitor wordt nagegaan of het emancipatieproces zich in de gewenste richting ontwikkelt. Daarbij wordt uitgegaan van de doelen die in het landelijk emancipatiebeleid zijn gesteld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xe2-33gk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:155208
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .por (spss data);.ods (documentation);.dta (stata data);.sav (spss data);.xlsx (documentation);application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage Begin 2012-07-01T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-11-12T11:59:59Z