Registratie, uitstroom en bestemming schoolverlaters VO-Monitor 2014

DOI

De VO-Monitor is gericht op schoolverlaters van het algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) en het voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht.

De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Voor schoolverlaters van HAVO en VWO ligt het accent op de doorstroom naar vervolgonderwijs, waarbij vooral de aansluiting met het hoger onderwijs aan bod komt. Bij VMBO wordt vooral het bereiken van een startkwalificatie belicht alsmede de doorstroom naar de arbeidsmarkt.

Databestand n.a.v. schoolverlatersenquĂȘte onder de gediplomeerde uitstroom van het AVO/VMBO (meetjaar 2014).

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zhv-8wsj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:62267
Provenance
Creator Research Centre for Education and the Labour Market
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor DESAN Research Solutions;Funding Agency: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW;Funding Agency: Ministerie van LNV;Funding Agency: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SZW;Huijgen, T.G.
Publication Year 2015
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess;License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
Contact DESAN Research Solutions;Funding Agency: Ministerie van LNV;Huijgen, T.G.;Research Centre for Education and the Labour Market;Funding Agency: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - OCW;Funding Agency: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - SZW
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format .docx;pdf, Adobe Reader;sav, SPSS 22
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2015-09-17,2015-03-01,2015-09-17}