Hilversum, Utrechtseweg Gemeente Hilversum (NH) Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende en karterende fase Transect-rapport 1368

DOI

In opdracht van de heer Pieters en mevrouw Koster heeft Transect b.v. in augustus 2017 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in een plangebied aan de Utrechtseweg in Hilversum (gemeente Hilversum). De aanleiding voor het onderzoek vormt het voornemen om binnen het plangebied een woning te bouwen. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Bij de voorgenomen ingrepen zal grondverzet plaatsvinden, waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het gebied kunnen worden verstoord. Om de voorgenomen ontwikkelingen te kunnen laten plaatsvinden, is op grond van het bestemmingsplan Hilversum Buitengebied (2014), als onderdeel van de vergunningsaanvraag, een archeologisch vooronderzoek nodig. Dit rapport beschrijft de resultaten van het archeologisch vooronderzoek in het plangebied en voorziet in die plicht. Op basis van het archeologisch onderzoek is in het plangebied sprake van een lage archeologische verwachting. De oorspronkelijke top van het dekzand is als gevolg van subrecente graafwerkzaamheden aangetast en er zijn geen archeologische indicatoren in de boringen aangetroffen. Ook aan het maaiveld ontbreken kenmerken die wijzen op de aanwezigheid van archeologische resten in het gebied. Wel is op basis van het AHN-analyse de verwachting dat het plangebied in een oude tankgracht gelegen heeft die in 1944 zuidelijk van Hilversum door de Duitsers is aangelegd. De tankgracht bestond daarbij uit een greppel met aan de noordzijde een 3 m hoge aarden wal. Hiervan zijn in het plangebied geen kenmerken meer aangetroffen, zij het op enkele resterende verhogingen langs de noordgrens van het plangebied na. Sporen van een tankgracht kunnen echter nog wel in de ondergrond aanwezig zijn.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-zfy-c8bf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:126771
Provenance
Creator Verboom-Jansen, M;van Puijenbroek, FPJ
Publisher Transect
Contributor Transect
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact Transect
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format application/pdf
Coverage
Discipline Not stated
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2016-08-07T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2019-05-09T11:59:59Z