Plangebied De Schans 41 te Alphen aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek)

In opdracht van Indaver Nederland B.V. heeft RAAP in oktober-november 2020 een archeologisch vooronderzoek in de vorm van een bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennend booronderzoek; protocol IVO-O) uitgevoerd voor het plangebied De Schans 41 te Alphen aan den Rijn. Het onderzoek vond plaats in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. De plannen bestaan uit graafwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van de bestaande loods. Daarnaast zullen in het noordelijk deel van het plangebied watercompensaties worden gegraven.

Bureauonderzoek Op basis van het bureauonderzoek bestond de volgende archeologische verwachting. Voor oever- of crevasse-afzettingen met een intact bodemprofiel bestond een hoge archeologische verwachting voor archeologische resten uit de ijzertijd, Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. Naast nederzettingssporen, bestond er een specifieke verwachting voor greppels (parallel en haaks op de weg), zoals deze circa 100 m ten noordoosten van het plangebied aan de westzijde van de limesweg zijn aangetroffen. Deze greppels stammen uit dezelfde periode als de limesweg en mogelijk hangen deze greppels samen met huisplaatsen of andere nederzettingsvormen. Op basis van het historisch kaart- en beeldmateriaal werd geen bebouwing uit de 19e -eerste helft van de 20e eeuw binnen de grenzen van het plangebied verwacht. Er bestond een lage archeologische verwachting voor bewoningssporen uit de late middeleeuwen en de nieuwe tijd op basis van historisch kaartmateriaal en de afstand met het ontginningslint langs de Oude Rijn.

Verkennend boordonderzoek Op basis van het uitgevoerde verkennende booronderzoek kunnen de volgende uitspraken worden gedaan. Ter plaatse van de nieuwe loods en de watercompensatie zijn dikke ophoogpakketten aanwezig. Het ophogingspakket reikt in de zone van de nieuwe loods tot 1,5-2,2 m –NAP (tot 40-110 cm –mv). Op de locatie van de nieuwe watercompensatie is het ophogingspakket circa 125 cm dik ter plaatse van de boring die bovenop het ophoogpakket is uitgevoerd. De ophogingslagen reiken in deze zone tot 1,5-1,9 m –NAP (50-125 cm –mv).

In delen van het plangebied zijn oeverafzettingen van de Oude Rijn aanwezig. Voor oeverafzettingen met een goeddeels intact bodemprofiel en ontkalkte afzettingen, welke in boringen 5-7 ter plaatse van de voorgenomen watercompensatie aanwezig zijn, bestaat een hoge archeologische verwachting. In boringen 4 en 6 zijn houtskoolspikkels in niet-verstoorde oeverafzettingen aangetroffen, die mogelijk duiden op enige vorm van menselijke activiteit in de ijzertijd, Romeinse tijd en/of vroege middeleeuwen Naast oeverafzettingen zijn in het plangebied komafzettingen (klei en veen), verlandings - /restgeulafzettingen en kreekgeulafzettingen aanwezig. Voor deze lagen bestaat een lage archeologische verwachting voor bewoning of andere vormen van intensief landgebruik, als ak kerbouw. In ‘natte’ contexten, als (rest)geulafzettingen kunnen mogelijk wel vondsten, die bijvoorbeeld met visserij in verband kunnen worden gebracht, losse vondsten uit nederzettingscontext of rituele context, en/of beschoeiingen worden aangetroffen.

Op basis van de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het plangebied mogelijk archeologische resten bedreigd worden door de voorgenomen bodemingrepen. Om de gespecificeerde verwachting in deze noordelijk gelegen zone te toetsen wordt vervolgonderzoek geadviseerd in de vorm van een proefsleuvenonderzoek (IVO-P).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbu-qy23
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hu-g0hc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:198869
Provenance
Creator Peeters, D. (RAAP Archeologisch Adviesbureau)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V.
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; .pdf; .xlsx; application/x-cmdi+xml
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.667 LON, 52.114 LAT); Netherlands